KURZ


Absolventi kurzu projdou 120 hodinami teoretické a 30 hodinami praktické výuky. Teoretická výuka bude probíhat vždy jeden den v týdnu po dobu 3 měsíců. Praxe bude splněna doložením potvrzení o absolvování praxe v zařízení sociálních služeb v oblasti přímé péče, které nebude starší 6 měsíců.

Obsahová stránka kurzu je koncipována tak, aby odpovídala skutečným potřebám každodenní praxe jak pečujících tak uživatelů služeb a byla použitelná univerzálně pro všechny regiony a všechna zařízení poskytující služby přímé péče o klienta.

Kvalita jednotlivých výukových předmětů je garantována špičkovými odborníky, kteří se zároveň podíleli na vypracování přehledných učebních textů, které obdrží frekventanti kurzu zdarma. Kurz ČAPS získal akreditaci MPSV a absolventi obdrží osvědčení o jeho absolvování s celostátní platností.

Kurz je plně hrazen z prostředků ESF OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

CO KURZ PŘINESE


Pro zaměstnavatele

• Rozšíření odborných kompetencí zaměstnanců
• Zvýšení flexibility a mobility zaměstnanců
• Úroveň vzdělání pracovníků garantovaná na celorepublikové úrovni
• Splnění podmínky odborné způsobilosti pro registraci podle zákona o sociálních službách
• Splnění personálních standardů pro pracovníky sociální péče

Pro pracovníky sociální péče

• Osvědčení s celostátní platností
• Praktické učební texty
• Bezplatné vzdělávání špičkovými odborníky
• Zlepšení profesionálních dovedností
• Uplatnění ve více typech zařízení sociálních služeb
• Možnost návazných specializačních kurzů

Pro uživatele služeb

• Zlepšení kvality péče
• Službu cílenou na skutečné potřeby klienta
• Možnost návratu rodinných pečujících na trh práce